FAQ

Wat is het verschil tussen bitumen en koolteer (of teerzand)?

Bitumen en koolteer (algemeen bekend als teer) zijn twee zeer verschillende materialen.Ten eerste worden ze op verschillende manieren geproduceerd. Bitumen wordt gedestilleerd uit ruwe olie; afhankelijk van de gebruikte processen kunnen bitumenproducten met specifieke eigenschappen worden vervaardigd. Koolteer wordt geproduceerd door steenkool te verwerken bij zeer hoge temperaturen (pyrolyse). Tot halverwege de 20e eeuw werd koolteer veelvuldig gebruikt voor wegenbouw en waterdichting. Daarna is het echter geleidelijk uitgefaseerd en vervangen door bitumen.

Ten tweede hebben bitumen en teer zeer verschillende kenmerken. Hoewel ze er hetzelfde uitzien en voor dezelfde doeleinden worden gebruikt, is de chemische samenstelling van koolteer zeer verschillend van bitumen. Dit heeft een enorme invloed op het soort gevaar dat koolteer oplevert voor de gebruiker: koolteer is geclassificeerd als kankerverwekkend terwijl dit voor bitumen niet het geval is. Teerzand - ook bekend als koud oliezand of bitumenzand - bevat natuurlijk voorkomende zware ruwe olie. Dit kan worden geëxtraheerd middels een aantal recent ontwikkelde technische processen en dan worden geraffineerd op dezelfde wijze als ruwe olie gewonnen via meer traditionele boorprocessen.

Moet het algemeen publiek bezorgd zijn over de eventuele gevaren van bitumen?

Nee. Het bitumen dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor wegen, daken en trottoirs is inert en levert geen bekende gevaren op voor de gezondheid of het milieu.

Zijn er veiligheidsrisico's voor mensen die werken met bitumen?

Normaal gesproken wordt bitumen vervaardigd, opgeslagen, vervoerd en gebruikt bij hoge temperaturen. Mensen die werken met warm bitumen lopen vooral een risico op brandwonden als gevolg van spatten of morsen. Bitumen wordt meestal heet toegepast. Heet bitumen geeft dampen af die, na langdurige en intensieve blootstelling, lichte irritatie aan de luchtwegen of ogen kunnen veroorzaken. Afgezien van deze tijdelijke irritatie bestaan er geen aanwijzingen dat werken met bitumen onder normale omstandigheden gevaar oplevert voor de gezondheid van de werknemers. Het risico van blootstelling aan gevaar - en dus de potentiele gevolgen voor de gezondheid van werknemers – kan worden geminimaliseerd door goed te letten op de temperatuur, gebruik te maken van duidelijk omschreven procedures  en door geschikte beschermende werkkleding te dragen.

In mei 2013 heeft de IARC ‘Monograph Volume 103’ gepubliceerd: ‘evaluatie van beroepsmatige blootstelling aan bitumen en bitumen-uitstoot en een aantal N-Heterocyclische en S-Heterocyclische polycyclische aromatische koolwaterstoffen’. Hierin wordt volledig ingegaan op de evaluatie die is gepubliceerd door de IARC in 2011. Na een gedetailleerde beoordeling van dit rapport is er volgens de Europese bitumenindustrie geen reden om de bestaande richtlijnen voor gezondheid en veiligheid aan te passen. De industrie blijft de veiligheidsrichtlijnen nauwlettend volgen op basis van industrie-breed onderzoek en expertise op het gebied van gezondheid en veiligheid om ervoor te zorgen dat deze richtlijnen aansluiten op de meest recente informatie die beschikbaar is.

Hoe kunnen werknemers zichzelf te beschermen tegen blootstelling aan bitumendampen?

Werknemers kunnen de blootstelling aan potentieel gevaarlijke dampen minimaliseren door juiste procedures te hanteren, zoals:

  • De temperatuur van het materiaal zo laag houden als praktisch mogelijk is
  • Werken in goed geventileerde omstandigheden (met inbegrip van eenvoudige maatregelen zoals bijvoorbeeld bovenwinds gaan staan van de bron van de dampen)
  • Het roteren van werkzaamheden op de werkplek
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral in gesloten ruimten

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.