Gevaren & Preventie

Bitumen kent een lange geschiedenis. Eenmaal aangebracht in wegen, daken of andere toepassingen is bitumen een inert en slijtvast solide materiaal dat geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Tijdens de opslag, het transport en de toepassing wordt het verhit tot temperaturen boven 100 °C, dus er zijn wel gevaren aanwezig voor mensen die met bitumen werken. Deze gevaren kunnen echter middels de juiste procedures beheersbaar worden gemaakt.

Het risico op blootstelling aan deze gevaren kan worden geminimaliseerd door uitgebreide gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen te volgen zoals bijvoorbeeld:

  • Volg veiligheidsinstructies op en draag Persoonlijke Beschermingsmiddelen om brandwonden te voorkomen
  • Houdt de temperatuur van het materiaal zo laag  als praktisch mogelijk
  • Werk in goed geventileerde omstandigheden
  • De werkzaamheden op de werkplek roteren
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral in gesloten ruimten

De ‘Richtlijnen Veilige Aflevering Bitumen’ scheppen een procedureel kader voor de omgang met bitumen. Zie voor meer informatie onze pagina over veiligheid. Bovendien bieden alle leden van Eurobitume veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor specifieke producten met richtlijnen ter bescherming van de gezondheid. Klanten kunnen deze veiligheidsinformatiebladen verkrijgen via hun lokale bitumenleveranciers.

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Gevaar en risico

Voor veel mensen zijn de woorden ‘gevaar’ en ‘risico’ onderling uitwisselbaar; ze hebben echter een zeer verschillende betekenis. Wat betreft beroepsmatige gezondheids- en veiligheidsaspecten is het belangrijk hier een duidelijk onderscheid in te maken.

GEVAAR - bestaat zonder schade te berokkenen

Een gevaar is de aanwezigheid van een bron van potentiële schade, letsel of nadelige gezondheidseffecten. Een gevaar kan bestaan zonder dat het enige schade aanricht.


RISICO - Alleen bij blootstelling aan gevaar

Een risico is de kans of waarschijnlijkheid dat een persoon schade of nadelig gezondheidseffecten ondervindt door blootstelling aan een gevaar.

Meer toepassingen

Het is daarom belangrijk dat werkgevers ten eerste eventuele gevaren identificeren in de werkomgeving en ten tweede de blootstelling aan dergelijke gevaren minimaliseren. Het minimaliseren van eventuele blootstelling kan zo eenvoudig zijn als het volgen van simpele richtlijnen:

  • De veilige opslag van materialen waarvan bekend is dat ze een gevaar kunnen vormen om zo onbedoeld contact te voorkomen.
  • Werknemers die in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen worden blootgesteld aan gevaar bewust maken van de juiste gezondheids- en veiligheidsprocedures, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.