ADR Voorschriften voor Chauffeurs

De Europese Overeenkomst betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg (ADR) is een VN-verdrag uit 1957 aangaande het grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke of schadelijke troffen. Dit verdrag wordt ieder jaar  gewijzigd.

Eén van de veranderingen betreft de verantwoordelijkheid voor de communicatie van veiligheidsinformatie. De afzender van het product dat wordt vervoerd door de transporteur is niet langer verantwoordelijk voor het informeren van de chauffeurs over veiligheidsprocedures en regelgeving. Deze verantwoordelijkheid ligt nu bij de vervoerder en de informatie moet beschikbaar worden gemaakt in de taal of talen die het personeel spreekt.

De schriftelijke richtlijnen bevatten 4 pagina's die hetzelfde zijn voor alle gevaarlijke goederen  alsmede een optionele sectie die specifiek ingaat op het te vervoeren product. Opmerking: De nieuwe Gemeenschappelijke Schriftelijke Richtlijnen zijn beschikbaar in de meeste EU-talen op de volgende website.

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

Disclaimer:

Aanzienlijke inspanningen zijn geleverd om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie in het document te waarborgen en de inhoud ervan wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment van publicatie. Noch Eurobitume noch enig lid van Eurobitume kunnen echter aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies, schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Dit document vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Eurobitume of de bedrijven die hier deel van uitmaken.Al onze VGM-documentatie kan worden geraadpleegd via onze webpagina met publicaties . Zorg om ervoor te zorgen dat u het juiste land en de juiste taal selecteert.

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.