Duurzaamheid

Bitumen wordt al duizenden jaren gebruikt als bouwmateriaal. Het is 100 procent herbruikbaar en de recycling van asfalt is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2013 is bijna 50 miljoen ton asfalt gerecycled in Europa. De hoeveelheid die direct wordt hergebruikt in wegoppervlakten verschilt van land tot land, maar kan oplopen tot wel 85 procent.

Door zijn lange levensduur kan bitumen worden gerecycled; dit is bijvoorbeeld regelmatig het geval voor asfaltwegen. ‘Oud’ teruggewonnen asfalt wordt relatief vaak gebruikt als een component in de productie van nieuw asfalt. In de specificaties voor het asfaltmengsel staan de toegestane hoeveelheid als ook de methoden om het percentage oud (gehard) bitumen in het nieuwe mengsel te calculeren.

Asfalt wegen worden hoofdzakelijk gerecycled middels twee processen:

  • In-situ – hierbij wordt het kapotgeslagen, ‘oude’ wegmateriaal verwerkt in (een deel van) de nieuwe structuur.
  • Off-site – hierbij wordt het teruggewonnen asfalt vervoerd naar een verwerkingsinstallatie om later te worden gebruikt als een component in een nieuw mengsel.

Het recycleproces bevordert duurzaamheid omdat het leidt tot minder afval en helpt om nieuwe grondstoffen te conserveren (aggregaat en bitumen).

Het belang van milieubescherming en de mogelijke effecten van geproduceerde en geconsumeerde producten heeft geleid tot meer aandacht voor de ontwikkeling van gedegen wetenschappelijk onderbouwde methoden die beter inzicht en begrip geven van de duurzaamheid van producten en het ook mogelijk maken deze onderling  te vergelijken.

Om te zoeken naar een bepaald onderwerp of document, kunt u terecht op onze document downloadsectie.

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Milieu

Lucht

Vanwege het productieproces, waarbij moleculen met een lager kookpunt worden verwijderd, vindt onder normale gebruiksomstandigheden geen uitstoot van emissies in de atmosfeer plaats. Bij omgevingstemperatuur zijn de emissies van bitumen te verwaarlozen.

Water en Bodem

Bitumen is een zeer inert materiaal dat onoplosbaar is in water. Bitumineuze materialen worden vaak gebruikt voor drinkwaterreservoirs en in coatingproducten voor waterpijpen die drinkwater aanvoeren. Retentievijvers worden frequent geplaveid met asfalt om te voorkomen dat vloeibare industriële afvalstoffen in de bodem sijpelen. Bitumen wordt ook gebruikt om gevaarlijke stortplaatsen te coaten en af te dekken – hiermee wordt voorkomen dat regenwater kan doordringen tot de gevaarlijke afvalstoffen en vervolgens het grondwater bereikt.

 

Bodemkwaliteit en vegetatie worden niet beïnvloed door bitumen; daarom heeft 90 procent van alle landelijke wegen funderingen van asfalt. Dergelijke wegen stellen mensen in staat om te recreëren in groengebieden terwijl het milieu-effect van deze menselijke activiteit tot een minimum wordt beperkt. Bitumen wordt ook gebruikt voor agrarische doeleinden als een ‘afdichting’ om de bodem te helpen water vast te houden, waardoor gewassen beter kunnen groeien; ook wordt bitumen gebruikt om potten af te dichtendie worden toegepast voor de kieming van zaailingen.

Eurobitume Levenscyclusanalyse

De Bitumen Levenscyclusanalyse (Life Cycle Inventory, LCI) is een cradle-to-gate onderzoek dat loopt van de winning van ruwe olie en het transport naar Europa, inclusief vervoer per pijpleiding en schip, tot de productie van bitumen in een complexe raffinaderij en de warme opslag van het product. Er wordt ook rekening gehouden met de bouw van productie-installaties (infrastructuur).

De Levenscyclusanalyse documenteert het werk van de taskforce en biedt een overzicht van de output in geaggregeerde vorm. Voor LCI specialisten publiceert Eurobitume ook de gedetailleerde output gebaseerd op ecoinvent standard flows.